Born: 13 February 2015

Breeding Parents: Kahmilah, Aja Sangali

Kahil